Obecnie nie ma już rozróżnienia na upadłość likwidacyjną i układową – postępowanie upadłościowe ma charakter likwidacyjny to znaczy, że zmierza do zamknięcia działalności gospodarczej dłużnika. Przedsiębiorca, który staje się niewypłacalny, jest zobowiązany do złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Stan niewypłacalności oznacza niezdolność do regulowania bieżących zobowiązań firmy.

Zgodnie z prawem upadłościowym można mówić o dwóch sytuacjach niewypłacalności przedsiębiorcy. Pierwsza wiąże się z niewykonywaniem przez przedsiębiorcę  wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan ten musi być ciągły i trwały (przyjmuje się, że powinien przekraczać trzy miesiące). Druga sytuacja niewypłacalności łączy się ze stanem nadmiernego zadłużenia. Polega on na tym, że wartość posiadanych długów przekracza wysokość majątku. By można było mówić o nadmiernym zadłużeniu, musi ono trwać przynajmniej dwadzieścia cztery miesiące. Jeżeli zaistnieje któraś z opisanych przesłanek, przedsiębiorca ma trzydzieści dni na złożenie do sądu wniosku.

Upadłość przedsiębiorcy służy przede wszystkim wierzycielom, chroni wszystkie podmioty, które biorą udział w obiegu gospodarczym, a które stały się wierzycielami przedsiębiorców. Jednak likwidacja w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy indywidualnego stanowi również szansę dla samego przedsiębiorcy – szansę nie tylko na spłacenie zobowiązań, ale również na oddłużenie.

Celem upadłości likwidacyjnej jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. Upadłość likwidacyjna oznacza przejęcie zarządu przedsiębiorstwa przez syndyka i spieniężenie majątku. Złożenie wniosku o upadłość likwidacyjną skutkuje właściwie zamknięciem przedsiębiorstwa w stanie niewypłacalności. Jednak daje to jednocześnie szansę na otwarcie nowego przedsiębiorstwa, którego dochody nie będą musiały być przeznaczane na spłatę wierzycieli. Alternatywą dla upadłości likwidacyjnej jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jednak w praktyce nie jest ona dostępna dla wielu firm z uwagi na brak środków.