Spora część niewypłacalnych konsumentów uważa, że przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką to standardowe urzędowe podanie, którego wypełnienie nie sprawi żadnego problemu. Nic bardziej mylnego. Trzeba mieć na uwadze, że jest to jedyny dokument, zawierający wszystkie informacje na temat sytuacji finansowej i życiowej dłużnika, na podstawie których sąd będzie podejmował decyzję o uruchomieniu postępowania upadłościowego. Jeśli zostanie on opieszale przygotowany, to dłużnik straci możliwość skorzystania z oddłużenia już na etapie składania wniosku i będzie musiał radzić sobie sam.

Zazwyczaj dłużnicy nie mają zbyt dużego doświadczenia w kwestiach prawnych, a w szczególności upadłościowych. W związku z tym należy się dobrze zastanowić, czy nie warto w tej sytuacji skorzystać z pomocy prawnika. Specjalista z dziedziny prawa upadłościowego nie tylko zajmie się formalnym przygotowaniem wniosku, ale i pomoże w zbieraniu dokumentacji, a także będzie swoistym doradcą, który przeprowadzi niewypłacalnego konsumenta przez całe postępowanie upadłościowe.

4 najważniejsze elementy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jeżeli mimo wszystko dłużnik zdecyduje się samemu podjąć przygotowania wniosku, to powinien pamiętać o poniższych 4 zasadach, które ułatwią mu pracę.

Dochody vs. zobowiązania finansowe i koszty życia

Dłużnik powinien rzetelnie przedstawić obliczenia zawierające konkretne kwoty dochodu netto w zestawieniu ze wszystkimi zobowiązaniami finansowymi, np. comiesięcznymi ratami kredytu hipotecznego oraz pozostałymi ratami kredytowymi, jeżeli takie są. Dodatkowo, niezbędne będzie również wyliczenie comiesięcznych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego: rachunki, potrzeby bieżące z uwzględnieniem ilości osób będących na utrzymaniu dłużnika. Nie można zapomnieć o dodaniu do dochodu netto wynagrodzeń małżonka. W ten sposób podane obliczenia będą wiarygodne i dokładne.   

Przyczyna stanu niewypłacalności

We wniosku należy ująć powody zaprzestania spłacania swoich zobowiązań finansowych, np. utrata pracy, czyli stałego dochodu; choroba, która wiązała się z dodatkowymi wydatkami lub uniemożliwiła regularną pracę, co z kolei przyczyniło się spadku dochodów; rozwód, czyli rozpad gospodarstwa domowego i brak wspólnych dochodów. Tych powodów może być bardzo wiele i mogą być bardzo różne. Istotnym czynnikiem jest tylko zaznaczenie, że problemy ze spłatą zobowiązań finansowych rozpoczęły się po danym wydarzeniu, a nie trwały już wcześniej.

Terminy wszystkich opisanych wyżej zdarzeń

Każdy opisany we wniosku element powinien być umiejscowiony na osi czasu, czyli powinna zostać do niego przypisana konkretna data. Oznacza to, że należy podać datę rozpoczęcia spłacania zobowiązań finansowych, czyli np. podpisania z bankiem umowy kredytowej. Następnie należy uwzględnić również datę zaprzestania spłacania tych zobowiązań oraz dokładny termin wystąpienia przyczyny zaprzestania spłaty zobowiązań, np. data wypowiedzenia umowy o pracę, wypadku, diagnozy lekarskiej, itp.

Dokumenty jako załączniki do wniosku

Każdy z przedstawionych opisów i dat musi być poparty dokumentami, które to potwierdzą. Powinny one być dołączone do wniosku w formie załączników. Tak naprawdę może to być każdy dokument uwiarygadniający sytuację dłużnika, w której się znalazł. Będą to zatem: umowy kredytowe z bankiem, umowy o pracę, świadectwo pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, dokumentacja medyczna, która uwiarygodniłaby przyczynę niewypłacalności,  itp. Dodatkowo, można dodać także wszystkie wezwania do zapłaty od komornika lub instytucji finansowej, wobec której konsument jest zadłużony.