Konsumenckie postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte wobec dłużników, którzy stali się niewypłacalni, a ponadto są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tzn. nie mają statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy stanowią bowiem odrębną grupę, dla której ustawodawca przewidział inne zasady ubiegania się o ogłoszenie upadłości i umorzenie długów. Podkreślić należy, że nawet zawieszona lub prowadzona, ale nie ujawniona w rejestrach działalność gospodarcza, nie upoważnia dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli dłużnik prowadził działalność i nadal widnieje w bazie przedsiębiorców CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), to przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi złożyć wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego, już na następny dzień po wyrejestrowaniu firmy, zadłużony konsument może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Konsument, który niegdyś prowadził działalność gospodarczą i w tym czasie stał się przedsiębiorcą niewypłacalnym, a pomimo tego nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, do czego był zobowiązany przepisami prawa, może spotkać się z oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli powyższe miało miejsce w czasie dziesięciu lat od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na zasadach upadłości konsumenckiej.

W przypadku, kiedy niewypłacalność dotyczy osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to dla samego postępowania nieistotny jest wiek dłużnika oraz jego zdolność  do czynności prawnych. Możliwym jest zatem ogłoszenie upadłości konsumenckiej także wobec osób ubezwłasnowolnionych (całkowicie lub częściowo), nieletnich i niepełnoletnich. W trakcie postępowania, osoby których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona lub została im całkowicie odebrana, są reprezentowane przez rodziców, opiekuna lub kuratora. Kolejną grupą, która ma szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej są rolnicy czyli osoby fizyczne, które prowadzą gospodarstwo rolne. Ubiegający się o oddłużenie konsumenckie rolnik nie może jednak prowadzić innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Dodatkowo upadłość konsumencka może być ogłoszona wobec nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej: wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariuszy w spółce akcyjnej, komandytariuszy i akcjonariuszy w spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, jeżeli nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki.