W tym tekście wskażemy, w jakich sytuacjach sąd najprawdopodobniej oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oddalenie wniosku oznacza, że sąd nie znalazł przesłanek pozytywnych, które uzasadniałyby ogłoszenie upadłości lub że pojawiły się przesłanki negatywne uniemożliwiające upadłość konsumencką.

 

Otóż najczęstszym powodem oddalenia przez sąd wniosku upadłość jest wina dłużnika w powstaniu zadłużenia lub w jego znacznym powiększeniu. Może się to stać przez umyślne popadnięcie w długi lub też na skutek rażącego niedbalstwa ze strony osoby fizycznej. Klasycznym przykładem takiego stanu jest spirala kredytowa, czyli zaciąganie kolejnych pożyczek na spłatę istniejących już zobowiązań. Są to przesłanki bezwzględnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Istnieją również przesłanki względne to znaczy takie, które mogą skutkować oddaleniem wniosku, ale wcale nie muszą.

Wniosek o upadłość konsumencką na mocy przepisów zostanie oddalony wtedy, gdy o upadłość konsumencką stara się przedsiębiorca lub były przedsiębiorca, który w odpowiednim terminie nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Kolejną przyczyną może być nierzetelnie sporządzony wniosek. Jest to taki wniosek, w którym na przykład brakuje ważnych informacji odnośnie do spłat, wskazane kwoty są nieprecyzyjne lub uzasadnienie zostało napisane w sposób nieodpowiedni. Inne przyczyny oddalenia wniosku niemające charakteru bezwzględnego to: umorzenie konsumenckiego postępowania upadłościowego z powodów innych niż  ze względu na wniosek dłużnika;  uchylenie planu spłaty z powodu niewykonywania przez upadłego obowiązków czy  dokonanie czynności prawnej prawomocnie uznanej za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Jak wynika z powyższego, oddalenie wniosku nie zawsze musi oznaczać konieczności pożegnania się z oddłużeniem przez upadłość konsumencką. Ponadto, dłużnikowi przysługuje możliwość złożenia zażalenia na postanowienie sądu. Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o upadłość konsumencką wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie, do sądu drugiej instancji będącym właściwym sądem okręgowym. Dłużnik ma na to tydzień od dnia ogłoszenia postanowienia po przeprowadzeniu rozprawy. Od zażalenia należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł.