W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zostają umieszczone dane upadłego dłużnika- jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer pesel. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zawiera również wezwanie wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności o odzyskanie, których będą się ubiegać. Wierzyciele mają na to trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodatkowo, sąd wzywa w postanowieniu osoby, które mają prawa, prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości, która należy do upadłego, chyba że prawa i roszczenia zostały już ujawnione przez wpis w księdze wieczystej. Do wezwania osób, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, też stosuje się termin 30 dni. Różnica w skutkach spóźnienia przy roszczeniach osobistych jest jednak zasadnicza – oznacza ono utratę prawa powoływania się na niezgłoszone prawa i roszczenia osobiste w postępowaniu upadłościowym. Ponieważ nie można mieć absolutnej pewności co do składu majątku dłużnika, należy uznać ten element postanowienia za obowiązkowy, nawet jeśli ze zgromadzonych w aktach dowodów nie wynika, aby upadły jakąkolwiek nieruchomość posiadał.

W wydanym orzeczeniu sąd upadłościowy wyznacza sędziego-komisarza i jego zastępcę oraz syndyka masy upadłości. Obligatoryjnym elementem postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest wskazanie podstawy jurysdykcji sądów polskich, a jeżeli w postępowaniu upadłościowym występuje element transgraniczny, to w postanowieniu określić należy, czy postępowanie ma charakter główny, czy uboczny. Oznacza też godzinę wydania postanowienia. Oznaczenie godziny postanowienia jest obowiązkowe, tylko jeżeli upadły jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 pr. up. Cel, dla którego umieszczono ten przepis, tj. precyzyjne ustalenie stanu rozliczeń upadłego w systemie, o którym mowa, wymaga, aby oznaczenie godziny obejmowało wskazanie godziny i minuty wydania postanowienia – zgodnie z art.13 u.o.r.s.p. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne, a zarazem wykonalne z dniem jego wydania. Data wydania postanowienia stanowi jednocześnie datę ogłoszenia upadłości. W sytuacji, kiedy sąd drugiej instancji po ponownym rozpoznaniu sprawy, które było następstwem uchylania postanowienia przez sąd drugiej instancji, wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości, za jej datę przyjmuje się datę wydania pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Kto zostaje powiadomiony o ogłoszonej upadłości?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostaje obwieszczone i podane do wiadomości publicznej. Doręcza się je syndykowi po wcześniejszym powiadomieniu o ogłoszeniu upadłości, upadłemu lub jego spadkobiercy oraz wierzycielowi, który żądał ogłoszenia upadłości dłużnika. Syndyk zostaje powiadomiony o decyzji sądu w dniu ogłoszenia upadłości zazwyczaj telefonicznie lub za pośrednictwem faksu, czy poczty elektronicznej. Jeśli postanowienie o ogłoszeniu upadłości dotyczy przedsiębiorstwa państwowego lub jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, wtedy postanowienie o ogłoszeniu upadłości trafia także do organu założycielskiego albo pełnomocnika Rządu, państwowej osoby prawnej lub innej jednostki, która jest uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących Ministrowi właściwemu ds. Skarbu Państwa.

Kiedy upadłość ogłoszona zostaje wobec dłużnika będącego uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny, właściwe postanowienie otrzymuje też Prezes Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej, Prezes zostaje powiadomiony o godzinie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Po ogłoszeniu upadłości spółki publicznej i wydaniu postanowienia w tej sprawie, postanowienie doręcza się Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego – zgodnie z zapisem ustawy Prawo upadłościowe (art.53.6.) ogłoszenie upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wymaga powiadomienia o tym fakcie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Powiadomienie następuje w dniu ogłoszenia upadłości i może odbyć się telefonicznie, faksem lub za pomocą pocztą elektroniczną. Wiadomość o ogłoszeniu upadłości danego dłużnika zostaje przekazana przez telefon, faksem lub emailem również: właściwej izbie administracji skarbowej, właściwemu oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i znanym sądowi organom egzekucyjnym, które prowadzą postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu.

Ustawodawca przewidział możliwość złożenia przez wierzycieli zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości jedynie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wierzyciel ma na to tydzień licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Sądowym, a wierzyciel którego siedziba lub miejsce pobytu w dniu rozpoczęcia postępowania znajdowały się poza granicami Polski, ma na złożenie zażalenia trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia.

Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia trafia do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd drugiej instancji nie może orzec o ogłoszeniu upadłości. Nawet w sytuacji, gdy sąd drugiej instancji stwierdzi przesłanki pozwalające na ogłoszenie upadłości, powinien orzeczenie uchylić i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania przez sąd rejonowy z jednoczesnym udzieleniem wiążących wskazówek co do dalszego procedowania. Sąd okręgowy jest władny natomiast zmienić zaskarżone postanowienie o ogłoszeniu upadłości i wniosek oddalić lub odrzucić, a także umorzyć postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Odnośnie natomiast do określonego w art. 4915 ust. 1 pkt 4 pr. up. terminu 30 dni, liczonych od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, na zgłoszenie praw oraz praw i roszczeń osobistych ciążących na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, uznaje się, że jest to termin prekluzyjny. Termin ten zatem nie podlega przywróceniu, a osoba, która nie dokonała w terminie zgłoszenia praw oraz praw i roszczeń osobistych ciążących na nieruchomości należącej do upadłego, traci uprawnienie do powoływania się na nie w postępowaniu. Prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego zgodnie z art. 313 ust. 2 pr. up. wygasają.