Upadłość konsumencka bez planu spłaty

W przypadku dłużników posiadających majątek, kiedy sąd ogłosi wobec nich upadłość, syndyk przystępuje do likwidacji (sprzedaży) majątku, a po jej zakończeniu przygotowuje tzw. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. W dalszej kolejności, sąd ustala plan spłaty wierzycieli, w ramach którego dłużnik będzie zobowiązany do regularnej spłaty, wyznaczonych przez sąd kwot na poczet pokrycia nieuregulowanych do […]

Upadłość Konsumencka on 4 listopada 2018

Upadłość przedsiębiorstwa a likwidacja przygotowana

Likwidacja przygotowana (ang. pre-pack) jest nową kategorią, nieznaną wcześniej w polskim prawie. Jej istotą jest przedstawienie sądowi upadłościowemu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku niewypłacalnego przedsiębiorstwa, wcześniej ustalonych z potencjalnym nabywcą. Zasadniczą zaletą tego rozwiązania jest możliwość realnego wpływu wnioskodawcy na osobę nabywcy, cenę i warunki przejęcia aktywów dłużnika.

Upadłość Konsumencka on 29 marca 2018
Featured Upadłość konsumencka bez planu spłaty